Vgradite čistilno napravo OXYFIX in pridobite subvencijo na vaši Občini

Če se odločite za nakup in vgradnjo biološke čistilne naprave OXYFIX lahko kandidirate za pridobitev subvencije na vaši Občini.

Kar 30% Občin ima razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje čistilne naprave.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje dela stroškov nakupa in gradnje malih komunalnih čistilnih naprav, velikih do 50 PE (v nadaljevanju MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na poselitvenih območjih Občine, na katerih ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in v trenutnem načrtu razvojnih programov ni predvidene gradnje javnega kanalizacijskega sistema.

Zahtevani so različni pogoji za kandidiranje na razpisu, za pridobitev subvencije in sicer:

  • Vloga in dokumentacija, ki jo zahteva Občina
  • Ponudba ali račun ponudnika čistilne naprave OXYFIX
  • V primeru, da je zahteva Občine že vgrajena čistilna naprava, potem potrebujete tudi analizo vode na iztoku
  • Čistilne naprave OXYFIX dosegajo res izjemne rezultate očiščene vode in sicer do 91,5% KPK, kar pomeni, da ste upravičeni do 90% znižanja okoljske dajatve.

 

SEZNAM OBČIN, ki so imele ali imajo odprt razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav:

OBČINA AJDOVŠČINA 2016 OBČINA PODČETRTEK
OBČINA BISTRICA OB SOTLI 2017 OBČINA PODLEHNIK
OBČINA BRASLOVČE OBČINA POLJČANE
OBČINA BREŽICE 2017 OBČINA POLZELA
OBČINA CELJE 2017 OBČINA PREBOLD
OBČINA CERKVENJAK 2017 OBČINA PTUJ
OBČINA DOBJE 2017 OBČINA RAČE – FRAM
OBČINA DOBREPOLJE OBČINA RADEČE
OBČINA DOBRNA OBČINA REČICA OB SAVINJI
OBČINA DRAVOGRAD OBČINA RIBNICA
OBČINA GORNJI GRAD OBČINA RIBNICA NA POHORJU
OBČINA HOČE-SLIVNICA OBČINA ROGAŠKA SLATINA
OBČINA HRPELJE – KOZINA OBČINA ROGATEC
OBČINA IVANČNA GORICA OBČINA RUŠE
OBČINA KAMNIK OBČINA SEVNICA
OBČINA KOČEVJE OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBČINA KOZJE OBČINA SLOVENSKE KONJICE
OBČINA LAŠKO OBČINA SOLČAVA
OBČINA LENART OBČINA SVETA ANA
OBČINA LJUBNO OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
OBČINA LOGATEC OBČINA ŠENTJUR
OBČINA LUČE OBČINA ŠKOCJAN
OBČINA LUKOVICA OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
OBČINA MAKOLE OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
OBČINA METLIKA OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA MISLINJA OBČINA ŠOŠTANJ